O nas

CENTRALNA AGENCJA ROZLICZEŃ specjalizuje się w kompleksowej obsłudze rozliczeniowo-księgowej. Nasze usługi skierowane są do osób, firm, fundacji oraz stowarzyszeń prowadzących wszelką działalność wymagającą rozliczenia. Specjalizujemy się w obszarach:

 • Outsourcing księgowy
 • Doradztwo finansowo-księgowe
 • Rozliczenie i sprawozdawczość projektów EFS
 • Doradztwo przy rozliczaniu projektów EFS

Zobacz naszą pełną ofertę.

Dlaczego powinniście Państwo powierzyć nam obsługę rozliczeniowo-księgową swojej firmy?

 • Oszczędność – dzięki skali naszego działania możemy zaoferować naszym Klientom obniżenie kosztów prowadzenia księgowości.
 • Elastyczność – dzięki naszemu potencjałowi możemy zaoferować naszym Klientom elastyczną współpracę.
 • Wiedza – wysoki poziom specjalistycznej wiedzy w zakresie wymogów ustawowych, oraz bogate know-how w zakresach generujących wartość dodaną, czyli rachunkowości zarządczej, controllingu czy kontroli wewnętrznej – pracujemy na oprogramowaniu komputerowym zgodnym z wymogami Ministerstwa Finansów
 • Bezpieczeństwo – outsourcing księgowości jest jedynym sposobem ubezpieczenia się od ryzyka błędów księgowych, także dzięki polisie OC,
 • Dyskrecja – obowiązuje nas całkowita tajemnica zawodowa
 • Prostota i ułatwienie – w czasie gdy my troszczyć się będziemy o Państwa rozliczenia, Państwo możecie się skupić na działaniach operacyjnych i zarabianiu pieniędzy – reprezentujemy Państwa przed urzędem skarbowym i zakładem ubezpieczeń społecznych

Oferta

Dzięki naszemu doświadczeniu i współpracy ze starannie wybranymi i godnymi zaufania Partnerami gwarantujemy Państwa firmie kompleksową obsługę:

 • Administrowanie teczkami osobowymi
 • Przygotowywanie umów o pracę oraz aneksów
 • Ewidencje urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji
 • Kontrolowanie ważności badań lekarskich
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o wynagrodzeniu oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy
 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac / wypłata wynagrodzeń
 • Sporządzanie pasków wypłat oraz informacji ZUS
 • Rozliczenie projektów unijnych/ księgowość projektu unijnego

W ramach rozliczania projektu unijnego oferujemy Państwu:

 • przygotowanie dokumentu zawierającego terminy realizacji poszczególnych etapów projektu, wraz z dokumentacją sporządzaną w ramach projektu;
 • przygotowanie prognozy wydatków na dany rok;
 • dostarczanie informacji dla kierownika projektu oraz pozostałych osób zarządzających projektem o finansowym stopniu realizacji projektu;
 • współpracę z działem księgowości Zamawiającego w celu przygotowania prawidłowego opisu dokumentów finansowych oraz koordynacji przepływów pieniężnych w ramach projektu ;
 • współpracę z pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu w zakresie zmian w budżecie projektu, harmonogramie realizacji projektu, itp.;
 • przygotowywanie poprawnych pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o płatność;
 • archiwizację dokumentów w sposób ujednolicony i zgodny z Instrukcją Archiwizacji (IA);
 • sporządzanie zestawień wypłaconych wynagrodzeń w okresie rozliczanym;
 • współudział w przygotowaniu dokumentów do kontroli;
 • obecność w trakcie kontroli oraz działań audytowych;
 • utrzymywanie stałych kontaktów z Instytucją Pośredniczącą;
 • uzgadnianie z Instytucją Pośredniczącą zmian w dokumentacji projektowej.

Księgowość i rachunkowość

 • analiza dostępnych dokumentów firmowych – umowa spółki, regulaminy, dokumenty założycielskie
 • analiza umów oraz wewnętrznych regulaminów, których postanowienia mają wpływ na sposób dokonywania księgowań, np. umów leasingowych, najmu, wekslowych, itp.
 • ustalenie potrzeb informacyjnych organów zarządzających oraz właścicieli, ustalenie pakietu informacyjnego dla poszczególnych organów (ustalanie szablonów raportów w systemie komputerowym)
 • ustalenie zasad współpracy pomiędzy Stronami – osób wyznaczonych do współpracy, charakteru i zawartości przekazywanych informacji
 • opracowanie zasad rachunkowości w celu wsparcia polskich wymagań ustawowych i zarządzania
 • zweryfikowanie i wprowadzenie danych wynikających z bilansu otwarcia

Księgowość według polskich wymogów ustawowych (współpraca bieżąca)

 • księgowanie operacji gospodarczych (faktury zakupu, sprzedaży, wyciągi itp.);
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • składanie w imieniu Klienta deklaracji podatkowych;
 • przygotowywanie miesięcznych zestawień do sporządzenia deklaracji podatkowych;
 • przygotowywanie miesięcznych zwrotów podatku;
 • przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów dla GUS-u.

Księgowość na koniec roku

 • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego;
 • przygotowanie i złożenie rocznej deklaracji podatkowej;
 • weryfikacja rozrachunków z kontrahentami (pisemne uzgadnianie kont dostawców i odbiorców);
 • weryfikacja rozrachunków z pracownikami

Kontakt

Adres firmy:
Centralna Agencja Rozliczeń
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
Nr tel. +48 731 600 383
Nr fax +48 61 62 42 796
Email: biuro@c-a-r.pl

kontakt

ELIZA TEMPSKA
Certyfikat księgowy – usługowe prowadzenie ksiąg nr 4716/2003